Hosting

Regulamin

Złożenie zamówienia na usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Naruszenie zasad regulaminu może stać się podstawą do rozwiązania umowy.

§1. Postanowienia ogólne

Pojęcia użyte poniżej oznaczają:

DGS Maciej Kalinowski – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod adresem: www.dgsm.pl/kontakt.

regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.dgsm.pl.

cennik – cennik usług DGS Maciej Kalinowski, dostępny pod adresem www.dgsm.pl/cennik.

podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.

Abonent – podmiot korzystający z usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.

Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa:

- usługa świadczona przez DGS Maciej Kalinowski na rzecz Abonenta, o parametrach kreślonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez DGS Maciej Kalinowski w chwili jej rejestracji lub

- usługa pośredniczenia przez DGS Maciej Kalinowski w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Abonenta, w szczególności w zakresie pośredniczenia przy rejestracji domeny na rzecz Abonenta wraz z towarzyszącą obsługą administracyjną i techniczną.

specyfikacja usługi – charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawcę.

transfer – wyznaczony przez DGS Maciej Kalinowski i zawarty w specyfikacji określonej usługi oznacza limit ruchu, liczony na warstwie IP z i do usługi Abonenta, do wykorzystania w okresie abonamentowym; w skład limitowanego pakietu ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Abonenta.

rejestracja usługi – wypełnienie i akceptacja przez Abonenta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści, w dowolnej formie wyraźnie akceptowalnej przez DGS Maciej Kalinowski.

opłata abonamentowa – uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie jedynie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta.

okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności wynagrodzenia DGS Maciej Kalinowski z góry, określony w ofercie DGS Maciej Kalinowski.

rejestrator domen – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.

domena – unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.

spam – przesyłana drogą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata, np. niezamówiona informacja handlowa.

§2. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzedzone jest rejestracją/zamówieniem usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Abonenta, następuje w chwili uruchomienia usługi.

2. Zakres świadczenia usługi w okresie testowym może zostać przez DGS Maciej Kalinowski ograniczony, w szczególności do pakietu ruchu wynoszącego 1/24 części pakietu ruchu oferowanego w ramach danej usługi.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy DGS Maciej Kalinowski pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, ofercie ogólnej DGS Maciej Kalinowski zawierającej cennik i specyfikację usług, w regulaminach konkretnych usług oraz w regulaminach promocyjnych.

4. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji, zaś w przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe z cennika obowiązującego w 30. dniu przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego. Wszelkie późniejsze zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej za dany okres abonamentowy i będą miały zastosowanie jedynie do następnego okresu abonamentowego.

5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.

6. DGS Maciej Kalinowski jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 rokuo świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień DGS Maciej Kalinowski, które wynikają z ustawy, o której mowa powyżej.

7. W trakcie rejestracji usługi Abonent podaje wymagane przez DGS Maciej Kalinowski dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:

- nazwisko i imiona,

- numer PESEL, jeżeli Abonent jest Konsumentem,

- pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą,

- adres zamieszkania lub adres siedziby,

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,

- adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.

8. DGS Maciej Kalinowski jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:

- Abonent poda dane żądane przez DGS Maciej Kalinowski niezgodnie z rzeczywistością,

- DGS Maciej Kalinowski uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent,

- zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Abonenta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych DGS Maciej Kalinowski przez innych Abonentów,

- zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam,

- uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Abonent korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,

- Abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

9. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:

- zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,

- wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

- upoważnia DGS Maciej Kalinowski do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu,

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które DGS Maciej Kalinowski zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,

- wyraża zgodę na: używanie przez DGS Maciej Kalinowski nazwy Abonenta w materiałach reklamowych i marketingowych DGS Maciej Kalinowski, oraz umieszczanie Abonenta na listach referencyjnych,

- został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez DGS Maciej Kalinowski, informacji handlowych o nowych usługach DGS Maciej Kalinowski oraz jej partnerów.

§3. Płatności

1. Abonent dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 10 dni od dnia rejestracji, na rachunek bankowy DGS Maciej Kalinowski. Umowa nie zostaje zawarta, jeśli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez DGS Maciej Kalinowski. W przypadku, gdy opóźniona płatność zostanie dokonana w terminie kolejnego miesiąca po upływie pierwotnego terminu płatności, DGS Maciej Kalinowski jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej.

2. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego DGS Maciej Kalinowski pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta

3. DGS Maciej Kalinowski poinformuje Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, której termin płatności wynosi 14 dni w przypadku upływu okresu abonamentowego.

4. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, DGS Maciej Kalinowski będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, w tym ograniczenia transferu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu DGS Maciej Kalinowski zostaną usunięte, bez ponoszenia przez DGS Maciej Kalinowski z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Zdanie trzecie III. Płatności pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

§4. Wykonywanie umowy

1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Abonenta dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania, określonych w specyfikacji usługi.

2. Abonent może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. DGS Maciej Kalinowski nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Abonenta.

3. Abonent nie może korzystać z usługi:

- w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych DGS Maciej Kalinowski przez innych Abonentów,

- w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

- w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

- w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez DGS Maciej Kalinowski,

- w sposób godzący w integralność systemu informatycznego DGS Maciej Kalinowski.

4. Abonent jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.

5. Zmiana typu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody DGS Maciej Kalinowski i nie powoduje wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia transferu

– w przypadku zmiany usługi na tańszą, jak również spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej – w przypadku zmiany na usługę droższą.

6. DGS Maciej Kalinowski zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Abonent zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. DGS Maciej Kalinowski gwarantuje ciągłość dostarczania usług shared hostingu przez 99,8 %, serwerów wirtualnych 99,8 %, serwerów dedykowanych 99,9% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi DGS Maciej Kalinowski, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1 % czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez DGS Maciej Kalinowski informacji o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu.

7. W przypadku, gdy specyfikacja usługi to przewiduje, DGS Maciej Kalinowski tworzy kopię zapasową danych, z której przywracane są dane w przypadku awarii, według stanu nie późniejszego niż 30 dni przed awarią.

8. W przypadku, gdy specyfikacja usługi to przewiduje, DGS Maciej Kalinowski udzieli wsparcia technicznego Abonentowi w przypadkach nieprawidłowego działania usług będących następstwem błędów spowodowanych działaniem Abonenta w miarę możliwości technicznych. Wsparcie to dotyczy wyłącznie usług dostarczanych przez DGS Maciej Kalinowski i nie obejmuje usług dostarczanych przez podmioty trzecie.

9. DGS Maciej Kalinowski gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

10. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą DGS Maciej Kalinowski na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi shared hostingu, która jest przedmiotem roszczenia oraz kwoty miesięcznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi serwerów wirtualnych i dedykowanych, która jest przedmiotem roszczenia.

11. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

§5. Domeny

1. Zawarcie umowy o pośredniczenie w rejestracji domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej domeny następuje z chwilą zapłaty przez Abonenta opłaty abonamentowej na rachunek DGS Maciej Kalinowski. Abonent jest zobowiązany do zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia rejestracji takiej usługi, na rachunek bankowy DGS Maciej Kalinowski. Opłata ta służy pokryciu przez DGS Maciej Kalinowski kosztów rejestracji domeny, stanowiąc wynagrodzenie właściwego rejestratora domen oraz pozostałych kosztów związanych z rejestracją. Przed zawarciem umowy DGS Maciej Kalinowski zapozna Abonenta, na jego życzenie, z treścią regulaminu rejestratora domeny, w formie i w oryginalnej treści udostępnianej przez rejestratora domen. Umowa jest zawierana w odniesieniu do domen o rozszerzeniach wskazanych w cenniku DGS Maciej Kalinowski.

2. W oparciu o umowę o pośredniczenie w rejestracji domeny, Abonent udziela DGS Maciej Kalinowski zgody do reprezentowania go przed rejestratorem domen. Abonent jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez DGS Maciej Kalinowski. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi domeny danych osobowych Abonenta, zgodnie z wymogami rejestratora domeny. Jeżeli dany rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Abonenta, DGS Maciej Kalinowski niezwłocznie zawiadomi o tym Abonenta. Informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych DGS Maciej Kalinowski.

3. Rozpoczęcie procesu rejestracji domeny następuje z chwilą uiszczenia przez Abonenta opłaty abonamentowej lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez rejestratora domen.

4. O ile będzie to możliwe, DGS Maciej Kalinowski stworzy możliwość rezerwacji domeny (rezerwacji nazwy), na warunkach określonych przez rejestratora domen, jednakże bez możliwości korzystania z domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej domeny. Możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez rejestratora domen. DGS Maciej Kalinowski ponosi odpowiedzialność za ewentualną niemożność zarejestrowania zarezerwowanej domeny jedynie wówczas, gdy niemożność ta jest wynikiem czynności zawinionych przez DGS Maciej Kalinowski.

5. W przypadku, gdy:

- nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,

- w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,

- Abonent poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,

- nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,

- wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia lub

- z innych, niezależnych od DGS Maciej Kalinowski przyczyn, rejestracja jest niemożliwa, DGS Maciej Kalinowski odmówi świadczenia usługi, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy.

6. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną. DGS Maciej Kalinowski zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line, za podaniem danych autoryzacyjnych. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Abonenta z domeny, DGS Maciej Kalinowski będzie uprawnione, w zamian za utrzymywanie domeny na swoich serwerach, do umieszczenia pod adresem domeny informacji lub reklam, o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.

7. DGS Maciej Kalinowski ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Abonentowi szkodę spowodowaną zawinionym dokonaniem błędnych zmian w zakresie dysponowania domeną do wysokości rocznej opłaty abonamentowej.

8. DGS Maciej Kalinowski nie ponosi odpowiedzialności za:

- zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie domeny, w tym wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty abonamentowej,

- rejestrację domeny w złej wierze,

- zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,

- dokonanie zmian w konfiguracji domeny, usunięcie domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności poprzez utratę przez Abonenta danych autoryzacyjnych do domeny.

9. DGS Maciej Kalinowski nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane z obsługą administracyjną i techniczną domeny, chyba, że regulamin danego rejestratora domen lub regulamin konkretnej usługi bądź regulamin promocyjny stanowi inaczej.

10. Techniczne zmiany w konfiguracji domeny, w tym w szczególności wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Abonenta przed rejestratorem domen, chyba, że strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać z chwilą:

- wyrejestrowania domeny,

- odwołania zgody przez Abonenta, w szczególności w następstwie udzielenia zgody innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowej zgodzie DGS Maciej Kalinowski lub przekazania jej bezpośrednio rejestratorowi domen,

- zrzeczenia się praw wynikających ze zgody przez DGS Maciej Kalinowski,

- wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy DGS Maciej Kalinowski i Abonentem.

§6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

- Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

- nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,

- przedmiot reklamacji,

- okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem DGS Maciej Kalinowski, wskazanym w regulaminie.

2. DGS Maciej Kalinowski rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

§7. Postanowienia końcowe

1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest w całości świadczona przez DGS Maciej Kalinowski, bez udziału podmiotu trzeciego, np. rejestratora domen. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Abonenta może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej usługi i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej DGS Maciej Kalinowski i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z DGS Maciej Kalinowski.

3. DGS Maciej Kalinowski może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, m.in. w przypadku:

- dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

- zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

- zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, w szczególności rejestratorów domen,

- zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

- wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

- siły wyższej,

- zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych DGS Maciej Kalinowski, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,

- zmiany podmiotu świadczącego inną usługę, w szczególności rejestratorów domen,

- zmian formalno-organizacyjnych po stronie DGS Maciej Kalinowski.

4. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu DGS Maciej Kalinowski zawiadomi Abonenta, przesyłając mu, na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Abonentem treść regulaminu, (w tym obejmującą zmiany regulaminu wprowadzone przez DGS Maciej Kalinowski) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany.

5. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie http://www.dgsm.pl, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

6. Postanowienia pkt. od 3 do 5 znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku, w przypadku podwyższenia każdej kolejnej opłaty abonamentowej.

7. Do umów zawartych z DGS Maciej Kalinowski zastosowanie znajduje polskie prawo.

8. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.

Misja

Jako firma z 28 letnim doświadczeniem specjalizujemy się w tworzeniu i projektowaniu stron internetowych. Zawsze staramy się dbać o strony naszego klienta dlatego przeprowadzamy liczne aktualizacje stron. Ponadto zabezpieczamy CMS w taki sposób by nie było na nich włamu.

Kontakt

DGS Multisolution
ul. Sianowska 4
75-643 Koszalin
tel. 94 340 30 06
NIP 669-100-81-82
Nr. konta bankowego
BRE S.A. WBE o/Łódź
76114020040000300234667991

Dojazd

Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.